Wednesday, July 20, 2011

Jay-Z & Kanye West - "Otis"

Jay-Z & Kanye West - "Otis"

Produced by Kanye West

No comments: